Mission impossible? 100% van de loden leidingen in sociale huurwoningen in 2005 vervangen.

Lood in drinkwater

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

‘s-Gravenhage, 26 mei 1998

Eén van de beleidsmaatregelen betreft de sanering van loden binnenleidingen. De te treffen maatregelen hebben tot doel dat in Nederland in 2005 80% van alle loden binnenleidingen is vervangen en 100% van de loden leidingen in sociale huurwoningen. Voor laatstgenoemde categorie zijn met de beheerders afspraken gemaakt in het kader van het convenant Duurzaam Bouwen. Verwacht wordt dat de hiervoor genoemde doelstelling voor de sociale huursector zal worden gehaald.

Met betrekking tot de particuliere huurwoningen en koopwoningen blijken na woningonttrekking en -verbetering circa 40 000 woningen met loden binnenleidingen te resteren. Deze bevinden zich voornamelijk in de koopsector. Uitgangspunt bij het saneren van de loden leidingen in deze 40 000 woningen is het beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaren. Daarom is bij de keuze van maatregelen uitgegaan van vrijwilligheid en niet van wettelijk afdwingen.

Een financiële prikkel wordt noodzakelijk geacht om sanering op vrijwillige basis te realiseren. Eén van de genomen maatregelen betreft de aanpassing van de huidige Tijdelijke Stimuleringsregeling Duurzaam Bouwen (looptijd tot eind 1998). Deze aanpassing strekt ertoe dat gemeenten makkelijker subsidie kunnen geven op het vervangen van loden drinkwaterleidingen.

Een andere maatregel betreft de versnelling van de sanering van de loden dienstleidingen door waterleidingbedrijven. Daarbij wordt de oorspronkelijke planning van totale vervanging vòòr 2005 versneld naar 2000. Uit een inventarisatie blijkt dat het merendeel van de waterleidingbedrijven eind 2000 de sanering zal hebben voltooid. Een beperkt aantal bedrijven zal echter door verschillende oorzaken, zoals logistieke en verkeerstechnische problemen in de binnensteden, deze versnelling niet kunnen realiseren. Met de VEWIN is voorts overeengekomen dat alle waterleidingbedrijven bereid zijn een loden dienstleiding terstond te vervangen, dus los van de saneringsplannen, indien de bewoner kan aantonen dat hij de loden binneninstallatie heeft gesaneerd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *