Loodzoom een teken van hoge lood vergiftiging (Burton’s line)

Bron: http://loodinamsterdamnoord.nl/Loodzoom%20een%20teken%20van%20loodvergiftiging

Loodzoom

This blue line along the gum, also known as Burton’s line, can be an indication of lead poisoning. Obtaining a detailed occupational and hobby history is these cases can be very important as more than 900 occupations have been associated with cases of lead poisoning. Often, adults may present with fatigue, sleep disorders, loss of appetite, abdominal pain, constipation, impaired fine-motor skills, weakness of the distal extensor muscles as well as visual and mental status changes.

Exposure to even low levels of lead can cause damage over time, especially in children. The greatest risk is to brain development, where irreversible damage may occur. Higher levels can damage the kidneys and nervous system in both children and adults. Very high lead levels may cause seizures, unconsciousness and possibly death.

microcytic anemia with basophilic stippling

The patient had an otherwise normal exam and benign abdomen. Liver and renal function tests were normal.The peripheral blood smear however, revealed a mild microcytic anemia with basophilic stippling. Basophilic stippling should raise the suspicion of lead or other heavy metal poisoning. The standard whole blood lead level (BLL) higher than 10 µg/dL is considered positive, in many facilities this test is sent to a state or regional laboratory and the result may not be available for days. Patients with BLLs between 10 and 20 µg/dL require removal from the exposure, repeated testing, and follow-up.

Loodbloedgehalte waarden

Over den loodzoom

Tot de vroegste en het regelmatigst optredende verschijnselen der loodvergiftiging behoort de loodzoom, de eigenaardige blauw-zwarte of zwarte verkleuring aan den rand van het tandvleesch ter plaatse van de tanden en daartusschen, die gemakkelijk te herkennen als hij is, in vele gevallen het eerst tot een juiste diagnose heeft geleid. Door oudere Schrijvers, zooals TANQUEREL DES PLANCHES, werd zijn ontstaan toegeschreven aan de inwerking van het zwavelwaterstofgas, dat uit de tusschen de tanden terugblijvende spijsresten ontstaat, op de bij loodwerkers in den mond gerakende loodpartikeltjes, welke zich in den mond bevinden, maar dat het op het oogenblik zijner paring aan zwavelwaterstof in oplosbare verbinding in de weefsels voorhanden geweest moet zijn. FAGGE’s opvatting — die trouwens in overeenstemming is met de waarneming van HEUBEL, dat na vergiftiging met loodacetaat dit metaal in verschillende organen, vooral lever en nieren wordt aangetroffen — kon RUGE in de kliniek van HERHARDT door nauwkeurige microscopische onderzoekingen bevestigen.

Bron ruim 100 jaar geleden. Leest volledig artikel: http://loodinamsterdamnoord.nl/r2e5